Svaz chemického průmyslu České republiky - Novinky

Večer s českou chemií 2017

Dne 21.9.2017 od 18 hodin se koná v Letenském zámečku v Praze tradiční společenská akce Večer s českou chemií 2017. V průběhu Večera budou předány certifikáty Responsible Care a Cena udržitelného rozvoje.

Program

 1. Úvodní vystopení prezidenta SCHP ČR
 2. Vystoupení hostů
 3. Vystoupení partnerů Večera a partnerů SCHP ČR
 4. Předání certifikátů Responsible Care
 5. Předání Ceny udržitelného rozvoje SCHP ČR

Po ukončení programu následuje raut. V prbhěu Večera proběhne hudební vystoupení. Ukočení programu ve 22.00 hod.

 

Vytisknout

Podzimní odborné kurzy ReachSpektrum

Naše poradenská a servisní společnost ReachSpektrum připravila pro zájemce podzimní sérii odborných kurzů v oblasti managementu chemických látek. Mezi hlavní témata podzimu patří:

 • Novinky a změny v označování chemických látek a směsí
 • Biocidní přípravky
 • Klasifikace látek a směsí podle CLP - 2 denní intenzivní kurz
 • REACH pro začátečníky
 • REACH-IT
 • IUCLID6
 • Scénáře expozice podle REACH

Pro členy SCHP ČR jsou platné zvýhodněné ceny a rovněž můžete využít slevy za včasné přihlášení. Počet míst na každém kurzu je omezen. Přihlaste se ještě dnes!

Vytisknout

Veřejná konzultace k odchylkám od kritérií vyloučení dvou účinných biocidních látek

ECHA 4. 9. 2017 zahájila veřejnou konzultaci ke dvěma účinným biocidním látkám, která bude ukončena 4. 11. 2017. Cílem veřejné konzultace je shromáždit informace o tom, zda jsou splněny podmínky pro odchylky od kritérií vyřazení dvou účinných biocidních látek:

 • Reaction products of paraformaldehyde and 2- hydroxypropylamine (ratio 1:1) (originally notified as HPT)
 • Reaction products of paraformaldehyde and 2- hydroxypropylamine (ratio 3:2) (originally notified as MBO)

Látky, které by běžně neměly být schváleny jako účinné biocidní látky (tj. látky klasifikované jako CMR kategorie 1A nebo 1B, endokrinní disruptory, PBT, vPvB). Látky je možné schválit v případě, že splňují alespoň jednu z podmínek čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, kterými jsou:

 • riziko pro člověka, zvířata nebo životní prostředí vyplývající z expozice účinné látce v biocidním přípravku je v nejméně příznivém reálném případě použití zanedbatelné, zejména když se přípravek používá v uzavřených systémech nebo za jiných podmínek, které jsou zaměřeny na vyloučení kontaktu s člověkem a vylučování do okolního prostředí;
 • je dokázáno, že účinná látka je nezbytná k zabránění vážnému nebezpečí nebo k regulaci vážného nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí;
 • neschválení účinné látky by mělo nepřiměřené negativní dopady pro společnost v porovnání s rizikem, které používání této látky představuje pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

Připomínky a komentáře mohou dotčení zástupci průmyslu a další zainteresované subjekty předkládat do 4. listopadu 2017 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách agentury ECHA.

Vytisknout

Veřejná konzultace k identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci devíti látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC), která bude ukončena 20. 10. 2017 (zveřejněno ECHA 5. 9. 2017). Navržené látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití:

 • 4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol-A, BPA) (EC 201-245-8). Používá se při výrobě polykarbonátu, jako tvrdidlo do epoxidové pryskyřice, jako antioxidant pro zpracování PVC a při výrobě termálního papíru. Bisfenol A je již zařazen do Kandidátského seznamu látek, protože je toxický pro reprodukci a má vlastnosti endokrinního disruptoru (ED) pro lidské zdraví podle čl. 57f);
  Chrysene (EC 205-923-4). Není registrován podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběn záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
 • Benz[a]anthracene (EC 200-280-6). Není registrován podle nařízení REACH. Obvykle není vyráběn záměrně, ale vyskytuje se jako složka nebo nečistota v jiných látkách;
 • Cadmium nitrate (EC 233-710-6). Používá se v laboratořích, dále při výrobě skla, porcelánu a keramických výrobků;
 • Cadmium hydroxide (EC 244-168-5). Používá se v laboratořích, při výrobě elektrických, elektronických a optických zařízení;
 • Cadmium carbonate (EC 208-168-9). Používá se jako regulátor pH a v přípravcích na úpravu vody, v laboratořích, v kosmetice a ve výrobcích pro osobní hygienu;
 • Tricobalt tetraoxide containing ? 0.1% w/w nickel oxides (EC 215-157-2). Používá se v laboratořích, v regulátorech pH, ve výrobcích na úpravu vody, v polovodičích, v polymerech a nátěrových hmotách;
 • Dechlorane plus (including any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof) (CAS 13560-89-9; 135821-74-8; 135821-03-3). Používá se jako zpomalovač hoření, v lepidlech, v těsnicích hmotách a v pojivech;
 • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ?0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear] (EC - ). Používá se jako mazací přísada v mazivech a tucích.

Připomínky a komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 20. října 2017 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce na stránkách ECHA, kde jsou ke každé látce uvedeny podrobné informace.

Vytisknout

Expo 2017 – Astana

Prof. M. Pospíšil a I. Souček, Ph.D. na pozvání Czech Trade vystoupili 5.9.2017 s přednáškami zaměřenými na obnovitelné a alternativní zdroje energie a surovin pro chemické výroby a dopravu, resp. jejich ekonomických a ekologických dopadů jako příspěvek k hlavnímu tématu světové výstavy “Energie budoucnosti – Future Energy”. Přednášky VŠCHT a SCHP ČR tak vhodně doplnily zaměření expozice ČR na světové výstavě a přispěly k úspěchu českého pavilonu.

Vytisknout

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

Aktualizované Pokyny v kostce byly ECHA zveřejněny v červenci 2017 (dne 05. 07. 2017). Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dokument je stručným shrnutím kompletních „Pokynů pro registraci“ a jednoduchou formou vysvětluje registrační povinnosti. Aktualizace celého dokumentu navazuje na aktualizaci kompletních „Pokynů pro registraci“ (aktualizace k 18. 11. 2016 a překlad k 08. 02. 2017).

K hlavním změnám aktualizované verze 3.0 patří:

 • revize celého dokumentu s ohledem na zastaralé, nesprávné nebo chybějící informace
 • aktualizace informací o postupu dotazování v oddíle 6.1
 • aktualizace informací o postupech sdílení údajů
 • změna struktury oddílu 6 (doplnění oddílu 6.2)
 • aktualizace textu o společném předložení údajů v oddíle 6.2
 • doplnění odkazů na aktualizované technické příručky s praktickými pokyny o tom, jak připravovat, předkládat a aktualizovat registrační dokumentaci.

Další informace

Zdroj: ECHA webové stránky, ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

Vytisknout

Mapa stránek | Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky